СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Разработка, дизайн и поддръжка на официален и вътрешен сайт на Министерството на труда и социалната политика“

От 15.10.2019 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект„Разработка, дизайн и поддръжка на официален и вътрешен сайт на Министерството на труда и социалната политика“.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:„Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“

От 26.03.2019 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект „Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“ в Министерство на труда и социалната политика.

Внедряване на Геопространствена информационна система за управление на данни за ВиК мрежи (ГИСУДВКМ), експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково


От 11.09.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : „„Внедряване на Геопространствена информационна система за управление на данни за ВиК мрежи (ГИСУДВКМ), експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Поддръжка на Географска информационна система (ГИС) и Регистър на железопътната инфраструктура (РИНФ) на ДП НКЖИ”

От 17.09.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : „„Поддръжка на Географска информационна система (ГИС) и Регистър на железопътната инфраструктура (РИНФ) на ДП НКЖИ”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: “Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)”

 

От 05.06.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

От 23.04.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Надграждане и усъвършенстване на система, осигуряваща възможност за връзка между контролните органи на СДВР и специализираните автомобили за преместване на МПС


От 13.04.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : „„Надграждане и усъвършенстване на система, осигуряваща възможност за връзка между контролните органи на СДВР и специализираните автомобили за преместване на МПС, паркирано в нарушение на ЗДП, за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

От 12.06.2017 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект ” Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)” в Българска Народна Банка.