СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Разработка, дизайн и поддръжка на официален и вътрешен сайт на Министерството на труда и социалната политика“

От 15.10.2019 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект„Разработка, дизайн и поддръжка на официален и вътрешен сайт на Министерството на труда и социалната политика“.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:„Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“

От 26.03.2019 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект „Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“ в Министерство на труда и социалната политика.

Внедряване на Геопространствена информационна система за управление на данни за ВиК мрежи (ГИСУДВКМ), експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково


От 11.09.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : „„Внедряване на Геопространствена информационна система за управление на данни за ВиК мрежи (ГИСУДВКМ), експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Поддръжка на Географска информационна система (ГИС) и Регистър на железопътната инфраструктура (РИНФ) на ДП НКЖИ”

От 17.09.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : „„Поддръжка на Географска информационна система (ГИС) и Регистър на железопътната инфраструктура (РИНФ) на ДП НКЖИ”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: “Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)”

 

От 05.06.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

От 23.04.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Надграждане и усъвършенстване на система, осигуряваща възможност за връзка между контролните органи на СДВР и специализираните автомобили за преместване на МПС


От 13.04.2018 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект : „„Надграждане и усъвършенстване на система, осигуряваща възможност за връзка между контролните органи на СДВР и специализираните автомобили за преместване на МПС, паркирано в нарушение на ЗДП, за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“

Project for Bulgarian National Bank

From 12.06.2017 “IT Flight” Ltd. started the implementation of the project “Development and Subscription Services of the Auction System for Government Securities” in Bulgarian National Bank.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

От 12.06.2017 г. “Ай Ти Флайт” ЕООД започна изпълнението на проект ” Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)” в Българска Народна Банка.