СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: “Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)”

Posted on June 11, 2018 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Posted on April 24, 2018 By admin In News  
Read More

Надграждане и усъвършенстване на система, осигуряваща възможност за връзка между контролните органи на СДВР и специализираните автомобили за преместване на МПС

Posted on April 1, 2018 By admin In News  
Read More

Project for Bulgarian National Bank

Posted on June 28, 2017 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

Posted on June 13, 2017 By admin In News  
Read More