ISO 9001:2015

Декларация на ръководството за приетата Политика по качество

 

“Ай Ти Флайт” ЕООД е организация с основен предмет на дейност – Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи и решения. Предоставяне и управление на облачни технологии и интегрирани информационни системи. Консултанска дейност и обучение в информационните технологии и системи.

Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни. Качеството на работа е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители. Висшето ръководство на “Ай Ти Флайт” ЕООД напълно осъзнава задължението си да развива, поддържа и подобрява Система за управление на качеството съгласно изискванията на Международния стандарт за управление  ISO 9001:2015.

Като доказателство за нашия професионализъм, ние се задължаваме да:

 • изпълняваме поръчки и подаваме желаните информации на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
 • разглеждаме като решаващи за успеха си фактори доверието на нашите клиенти и постоянното подобряване на нашата работа;
 • създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на квалификацията;
 • гарантираме доброто обслужване на клиентите;
 • спазваме изискванията за сигурност, охрана на труда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • спазваме изискванията от действащото българско и европейско законодателство в областта на опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд;
 • проверяваме и подобряваме ефиктивността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
 • избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
 • установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
 • проверяваме ежегодно Политиката по качество за актуалност при провеждане на Преглед от ръководството;
 • формулираме общи и конкретни цели за организацията.

Всеки служител на “Ай Ти Флайт” ЕООД се задължава да дава личен принос при осъществяване на нашата  Политиката по качество

С официалното оповестяване на Декларацията на ръководството за приетата Политика по качество, си позволявам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на персонала на “Ай Ти Флайт” ЕООД при практическото и прилагане.

Управител  на “Ай Ти Флайт” ЕООД: Венцислав Братухчев

Информация

Сертификационен орган:  EUROCERT

ISO/IEC 27001:2013

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПРИЕТАТА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В АЙ ТИ ФЛАЙТ ЕООД

 

Успехът на всяка организация зависи от способността й да удовлетвори изискванията и очакванията на своето ръководство, служители и партньори. Усилията ни са насочени към ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху сигурността на обменяната, обработваната и съхраняваната информация, непрекъснатото подобряване на различните видове сигурности, чрез постоянно повишаване на уменията и квалификация на служителите, по спазването на задължителните изисквания за информационна сигурност, явяващи се като предпоставки за постигане на значителни успехи в осъществяването на поставените цели.

Нашето желание е да утвърждаваме все повече доверието на партньорите, което се гради на ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е постоянното повишаване на сигурността и опазване на чувствителната информация като абсолютен приоритет за дружеството.

Oсновната ни цел е удовлетворяване изискванията на партньорите и клиентите и другите административни структури чрез постоянно поддържане на завоюваните нива на сигурност в Ай Ти Флайт ЕООД. В тази връзка ръководството на организацията е определило и документирало политиката си по сигурност на информацията, както и своите цели и ангажименти.

Системата за управление на информационната сигурност в Ай Ти Флайт ЕООД е описана в отделна разработка – ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА в Ай Ти Флайт ЕООД, и отговаря на международния стандарт ISO 27001:2013.

Постоянните подобрения са решаващи за нашия успех. За нас непрекъснатото подобряване и поддържане на ефективността на системата за управление на информационната сигурност представляват най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на услугите, които предоставяме.

Персоналът на Ай Ти Флайт ЕООД е отговорен за сигурността на информацията в рамките на своята служебна компетентност и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията на процесите, подпомагащи нашите основни функции.

Обучението и квалификацията на служителите ни са предпоставка за висок професионализъм, респективно – за висока сигурност в хода на обработването и съхранението на чувствителна за Администрацията информация.

Политиката по сигурност на информацията и всички документи на системата са задължителни за изпълнение от целия персонал.

Като ръководител на дружеството, поемам ангажимента да осигуря всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.

Управител  на “Ай Ти Флайт” ЕООД: Венцислав Братухчев

 

Информация

Сертификационен орган:  EUROCERT

ISO/IEC 20000-1:2011

 • Управление на услугите при проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационните системи и решения.
 • Предоставяне на облачни технологии и интегриране на информационни системи.
 • Консултантска дейност и обучение в областта на информационните технологии и системи.

Информация

Сертификационен орган:  EUROCERT