Нашата мисия

our goals

IT Flight предлага високотехнологични решения в областта на системната интеграция – изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри, разработка на софтуерни продукти, асемблиране и поддръжка на хардуерни системи, ГИС, проектиране и изграждане на „интелигентни сгради“, както и консултантски услуги в областта на хардуера, софтуера и информационните технологии.

IT Flight има солиден опит в проекти и услуги за изграждане и оптимизация на информационни системи. За ефективното обезпечаване на такива проекти ние прилагаме различни методологии, съобразени с изискванията на международните стандарти и най-добри практики, в които са заложени принципите за контрол и мониторинг на изпълнението във всеки един момент от жизнения цикъл – от анализа на бизнес изискванията и нормативната база до съпровождането и поддръжката на създадените информационни системи.

Екип

We are creative

You can find me here
Венцислав Братухчев
Управител
You can find me here
Арияна Петкова
Връзки с обществеността

You can find me here
Ти може да си тук!
Свободни позиции

Клиенти

Lovely clients

Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)
Актуализация на Портала за обществени консултации www.strategy.bg
Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС)
Надграждане и усъвършенстване на система, осигуряваща възможност за връзка между контролните органи на СДВР и специализираните автомобили за преместване на МПС, паркирано в нарушение на ЗДП
Регистър на одобрените за използване типове средства за измерване
Система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда
Регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България
Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)